Onze Coöperatie

Alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je verder.

Zeker in de huidige tijd waarin kapitaal een belangrijke plaats inneemt maar er ook steeds meer waarde wordt gehecht aan andere kwaliteiten die met dat kapitaal in balans moeten zijn, groeit de belangstelling voor coöperatief ondernemen. De collectieve onderneming wordt gezien als een intelligente economische oplossing maar is in haar aard niet de gemakkelijkste. Het streven is een zorgvuldige afweging van individuele belangen te maken in een balans tussen de leden. Om het samenspel tussen de diverse krachten binnen een coöperatie te helpen balanceren, kennen wij als coöperatieve onderneming een code. 

De Coöperatie Code is bedoeld voor alle Nieuw West-Brabant leden en haar vrijwilligers!

Principes

Algemeen

  1  


De coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Coöperatief ondernemen betekent ondernemen ten behoeve van onze leden.

  2  


De coöperatie stoelt op de erkenning van een gemeenschappelijke behoefte.

  3  


De coöperatie richt zich op lange termijn waarde creatie.

Toelichting

 • Bij het doel van de coöperatie staat het belang van de leden centraal. Het bestuur maakt in de uitoefening van het bedrijf echter een afweging tussen de belangen van het bedrijf en belanghebbende en verantwoorden zich hierover.
 • De coöperatie stoelt op de erkenning van gemeenschappelijke behoeften. Deze behoeften kunnen sociaal, cultureel en economisch van aard zijn. Maar ook gemeenschappelijke waardecreatie ziet Nieuw West-Brabant als een belangrijk punt.
 • De coöperatie zelf kent geen eigen winststreven, het bedrijf van de coöperatie dient (het belang van) de leden. Eventuele winst wordt gebruikt voor een of meerdere van de volgende doelstellingen:
  1. De ondersteuning van activiteiten die de goedkeuring van de leden genieten.
  2. Het vormen van reserves, voordelen voor de leden in verhouding tot hun transacties met de coöperatie.
  3. De ontwikkeling van de coöperatie.
  4. Het doen van uitkeringen aan leden.
 • De coöperatie bouwt vermogen op voor zover nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering op korte en lange termijn.
 • Het bestuur stelt een uitkering- en
  reserveringsbeleid vast en bespreekt dit
  jaarlijks met de leden in het licht van de
  doelstelling van de coöperatie en het
  strategische beleid.

Principes

Collectiviteit en Wederkerigheid

  4  


De relatie tussen de leden onderling is gebaseerd op samenwerking en solidariteit.

  5  


De coöperatie gaat uit van de kracht van het collectief.

  6  


De relatie tussen de coöperatie en het lid alsmede de relatie tussen de leden onderling is gebaseerd op wederzijdse rechten en plichten.

Toelichting

 • De coöperatie en het lid doen op wezenlijke wijze zaken met elkaar.
 • De coöperatie en de leden zijn transparant naar elkaar en voorzien elkaar actief van relevante informatie en objectiveerbare informatie.
 • De ledenzeggenschap is gerelateerd aan het gebruik door de leden van de coöperatie en de mate van wederkerigheid.
 • De coöperatie heeft een ledentoelatingsbeleid en is transparant op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het toelatingsbeleid.

Principes

Ledenbetrokkenheid

  7  


De coöperatie is een ledenorganisatie op democratische grondslag.

  8  


De mate van zeggenschap wordt door meerdere factoren bepaald, zoals de mate van gebruik door het lid van de coöperatie. Onderlinge solidariteit geldt daarbij als uitgangspunt.

  9  


Financiering van de coöperatie door de leden is een verschijningsvorm van wederkerigheid en van sterke ledenbetrokkenheid.

Toelichting

 • Goed coöperatief ondernemerschap veronderstelt een volwaardige deelname van leden aan mening- en besluitvorming in de algemene leden vergadering.
 • Voor de uitoefening van het stemrecht hanteert de coöperatie het beginsel van ‘één lid, één stem’.
 • De verhouding tussen de verschillende (besluitende) organen in de coöperatie zijn door checks en balances zodanig ingericht dat ieder zijn rol kan vervullen en er een gezonde spanning bestaat tussen partijen. De coöperatie en de leden spannen zich (maximaal) in op te komen tot een goed dialoog.
 • Stemrecht is slechts een van de verschijningsvormen van zeggenschap. De zeggenschap van de leden dient te functioneren ter ondersteuning van een succesvol coöperatief ondernemerschap. Er wordt een actieve dialoog met de leden gevoerd om doelen, belangen en zorgen van de leden in beeld te hebben. Op een constructieve manier gebruik te kunnen maken van zeggenschap dienen de leden te beschikken over de juiste relevante informatie.
 • De besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van identiteit of het karakter van de coöperatieve onderneming, of haar werkzaamheden, zijn aan goedkeuring van de algemene ledenvergadering onderworpen.
 • De coöperatie voorziet in opleiding en training voor haar leden, gekozen bestuurders en werknemers opdat deze optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de coöperatie
 • De coöperatie draagt de aard en voordelen van de coöperatie van Niew West-Brabant proactief naar buiten toe uit.
 • Het bestuur en de algemene ledenvergadering draagt er zorg voor dat in hun besluitvormingsprocessen in-, samen- en tegenspraak gestimuleerd en geborgd worden.
 • Besluitvorming vindt op democratische wijze plaats.
 • Ledeninvloed en -zeggenschap is essentieel in de coöperatie. Afhankelijk van het besturingsmodel nemen leden ook een wezenlijke positie in bestuur, behoudens andersluidend- de dwingende wet- en/of regelgeving. De ledendominantie die wordt vormgegeven in de algemene vergadering zorgt voor ledeninvloed en controle op bestuur en toezicht in de coöperatie.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Ieder lid van het bestuur dient te beschikken over de vereiste deskundigheid.
 • Het strategische beleid en de daarbij behorende financiële kaders worden door de leden bepaald dan wel worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd, tenzij de leden deze bevoegdheid hebben gedelegeerd aan het bestuur. In dat geval wordt volstaan met rekening
  en verantwoording aan de leden achteraf.

Wil je de grondregels van onze coöperatie weten?

Bekijk dan onze statuten

 

OOK MEEDOEN?

We werken aan een grote beweging van burgers en ondernemers die verandering initiëren en een voortrekkersrol spelen in de creatie van een lokaal geënte economie. Hoe groter de schaal, hoe sterker de nieuwe samenleving.

Wees ook een early-adopter. Zonder jou is er geen wij en zonder jou is er geen beweging.


ik wil meedoen